Końcowe rozważania nad nowymi możliwościami

Ostatni wpis z cyklu 3 artykułów pokazuje jeszcze jedną możliwość jaka ma na celu rozszerzenie zakresu jej zastosowania i upowszechnienie w sprawach własności intelektualnej. Cały wachlarz możliwości ma zapewnić możliwość realizacji przez przedsiębiorców działań, których prawa zostały naruszone, których dotychczasowy dorobek w biznesie jest niweczony przez nieuczciwe działania innych podmiotów na rynku.

Dalsze zmodyfikowane i rozszerzone regulacje z zakresu postępowania w sprawach własności intelektualnej tj. wniosek o udzielenie informacji jest jedną z dostępnych opcji.

|Zmiany| Dotychczasowe przepisy (prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej) przewidywały podobne regulacje jednak zakres zastosowania regulacji został rozszerzony na wszystkie prawa własności intelektualnej a zatem również na zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług.

|Dlaczego warto rozważyć taki krok| W celu uzyskania ochrony naszych praw konieczne jest przedstawienie okoliczności i faktów, co do których przed wszczęciem postępowania nie mamy dostępu jak ustalenie rozmiaru korzyści, fakt samego naruszenia i rozmiaru szkody.

|Kiedy można wystąpić| Przed wszczęciem postępowania oraz w jego toku.

|Czego dotyczy| Udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia. Można zwrócić się o przedstawienie informacji nie tylko przez podmiot naruszający, ale również przez inne podmioty uczestniczące w procesie jak np. odbiorcy usług. Roszczenie realizujmy głównie w sprawach o naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

|Jakich informacji można żądać| Ustawa wskazuje pewien katalog, ale  istnieje pewna możliwość pozyskania informacji o ile wykaże się, że istnieją szczególne okoliczności a informacja jest niezbędna dla wskazania wysokości roszczenia.

|Stanowisko drugiej Strony| Druga Strona ma prawo się ustosunkować do złożonego wniosku.

|Czy informacja może być nieprawdziwa| Podmiot udzielający informacji na mocy postanowienia Sądu ponosi odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia.

|Ryzyko| Jeżeli nie zdecydujesz się na wniesienie powództwa albo cofniesz pozew, zostanie on zwrócony, odrzucony lub postępowanie zostanie umorzone wtedy druga strona może żądać naprawienia szkody. Choć w okolicznościach konkretnej sprawy brak powyższych działań może nie być równoznaczny z odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Dodatkowo wykorzystanie informacji dla innych celów niż postępowanie może powodować roszczenie podmiotu udzielającego informacji o naprawienie szkody.

Jeżeli dotrwaliście do końca wpisów, dziękuję za uwagę!

Podziel się z innymi:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email