Nowe regulacje z zakresu prawa własności intelektualnej

Nowe regulacje z zakresu postępowania w sprawach własności intelektualnej to wyjawienie lub wydanie środka dowodowego – kontynuacja zmian opisanych w:

Szersze horyzonty w sprawach własności intelektualnej

|Zmiana| Nowa regulacja pozwala na skuteczne, z reguły przy pomocy Komornika, wyegzekwowanie przedstawienia żadnych informacji. Dodatkowo przewiduje sankcje za nieprzedstawienie dowodu przez drugą stronę, co powoduje stanowi jasny sygnał dla stron, że ich postępowanie w toku postępowania może rodzić negatywne konsekwencje procesowe.

|Dlaczego warto rozważyć taki krok| Przedstawiając nasze stanowisko musimy zastanowić się jakich informacji nie posiadamy, gdyż są one dla nas niedostępne bądź okoliczności są objęte jedynie naszymi przypuszczeniami a nie możemy informacji uzyskać w inny sposób.

|Kiedy można wystąpić| Tylko w toku postępowania, czyli najczęściej po wniesieniu pozew.

|Czego dotyczy| Dokumentów bankowych, finansowych lub handlowych służących ujawnieniu i udowodnieniu faktów. Dostęp nie jest nieograniczony Sąd określa warunki na jakich możne zapoznać się z dokumentami mając na uwadze tajemnicę przedsiębiorstwa.

|Stanowisko drugiej Strony| Druga Strona ma prawo się ustosunkować do złożonego wniosku.

|Czy druga strona może uchylać się od ujawnienia informacji| Brak dobrowolnego zastosowania się do postanowienia Sądu, skutkuje wykonaniem postanowienia przez Komornika. Dotychczas nie było takiej możliwości, wprawdzie Sąd mógł sam ocenić odmowę przedstawienia dowodu, jednakże jak praktyka pokazuje, ocena, jak każda opinia, była różna. Obecnie można skutecznie wyegzekwować obowiązek udzielenia informacji.

|Co się dzieje gdy druga strona podejmuje działania mające na celu niezrealizowanie obowiązku np. usuwając informacje| Istnieje możliwość uznania negatywnych konsekwencji dla strony – domniemania uznania faktów za ustalone lub obciążenie kosztami Strony które podejmuje takie działania.

Podziel się z innymi:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email